​Psykologisk tryghed

En tilfældig opdagelse

Historien bag psykologisk tryghed

Overvej lige: Hvilket hospital vil du helst indlægges på; et hospital med mange eller få fejlmedicineringer?

Amy Edmondson er professor på Harvard Business School og anerkendt som en af verdens førende ledelsestænkere. Edmondsons interesse for psykologisk tryghed opstod ved en tilfældighed. Det banebrydende studie var inden for sundhedssektoren og handlede om teamwork og medicineringsfejl på hospitaler. Her undersøgte Edmondson sammen med et tværfagligt forskerhold, i et halvt år, sammenhængen mellem performance og mængden af rapporterede medicineringsfejl.

Amy Edmondson forventede, at de teams, der havde de bedste præstationer, også ville være de teams, der rapporterede færrest fejl. Men hun fandt det modsatte: De teams, der havde de bedste præstationer, rapporterede også flest fejl. Det interessante er, at de teams, der fungerede og performede bedst, angiveligt ikke begik flere fejl, de rapporterede blot flere fejl.

Edmondson observerede, at de bedst præsterende teams havde skabt en kultur præget af læring, hvor de snakkede åbent om fejl, og om hvor mange fejl der blev rapporteret. I disse teams blev fejl ikke set som et individuelt problem ​men de undersøgte sammen, hvordan fejlene fremover kunne forhindres eller bidrage til forbedringer.

Edmondsons studier startede i sundhedssektoren og i dag findes der studier af psykologisk tryghed inden for sektorer, der strækker sig fra erhvervslivet over sundhedspleje til skolesystemet.

Hvorfor er tillid og psykologisk tryghed ikke det samme?

Psykologisk tryghed og tillid ligger tæt op ad hinanden som begreber, men er ikke synonymer.

Tillid relaterer sig til relationen mellem to mennesker, mens psykologisk tryghed adskiller sig fra tillid ved at fokusere på grupperelationer og fællesnormen omkring den måde vi er overfor hinanden på.

Psykologisk tryghed er et nyere begreb, og både høj grad af tillid og høj psykologisk tryghed har stor betydning for individets trivsel på arbejdspladsen.

Et arbejdsfællesskab med psykologisk trygge team er karakteriseret ved tillid og gensidig respekt.

Læs her hvorfor psykologisk tryghed er vigtigt, og hvordan I kan arbejde med psykologisk tryghed.